Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 31 (Search time: 0.083 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2542ความเครียดและวิถีการปรับแก้ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ลอนศรี วงศ์ชัยลอนศรี วงศ์ชัย
2000Social support and stress among family members of head injured patient / Li YanLi, Yan
2000Events and stress appraisal among hepatectomy patients / Lu HuijuanLu, Huijuan
2000Stress appraisal and coping among open-heart surgery patients / Sun TianjieSun, Tianjie
2543ความเครียดในงานของพยาบาลประจำการ และรูปแบบการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ศิริพร วิญญรัตน์ศิริพร วิญญรัตน์
2543ความเครียด วิถีการปรับแก้ และแรงสนับสนุนทางสังคมของบุคคลที่เคยพยายามฆ่าตัวตาย / มธุริน คำวงศ์ปินมธุริน คำวงศ์ปิน
2546สิ่งก่อความเครียดของผู้ปกครองเด็กป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน = Stressors among parents of children with acute lower respiratory tract infection / วาสนา ไชยวงค์วาสนา ไชยวงค์
2546ความเครียดและวิถีการปรับแก้ของสตรีที่ต้องโทษในเรือนจำ / วัฒนา นาคนามวัฒนา นาคนาม
2543ผลการปรับโครงสร้างทางปัญญาต่อการประเมินค่าสิ่งเร้า ที่ก่อให้เกิดความเครียดในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง / สมจิตร สุทธนะสมจิตร สุทธนะ
2543ความเครียดในงานและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลชุมชนเขต 10 / พิมลพรรณ ทิพาคำพิมลพรรณ ทิพาคำ