Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 715 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2542เวลาที่ใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ที่มีความเจ็บป่วยระดับปานกลาง ในหอผู้ป่วยหนักออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / โสภี วิระรังษิยากรณ์โสภี วิระรังษิยากรณ์
2542การปฏิบัติเชิงวิชาชีพของพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สุชาดา อิ่มพิทักษ์สุชาดา อิ่มพิทักษ์
2542แหล่งความเครียดในงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สิริภรณ์ หันพงศ์กิตติกูลสิริภรณ์ หันพงศ์กิตติกูล
1999Social support and quality of life among renal transplant patients / Liu MingLiu, Ming
2545การสนับสนุนทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา / ประไพ ทยายุทธประไพ ทยายุทธ
2542เวลาที่ใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมที่มีความเจ็บป่วยระดับปานกลางในหอผู้ป่วยพิเศษ 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / กรองกาญจน์ จิรพรเจริญกรองกาญจน์ จิรพรเจริญ
2545บุคลิกภาพแปรปรวนของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง / กชพร พงษ์รัตนสวัสดิ์กชพร พงษ์รัตนสวัสดิ์
2545พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / จันทร์ฉาย เนตรสุวรรณจันทร์ฉาย เนตรสุวรรณ
2542เวลาที่ใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมที่มีความเจ็บป่วยระดับปานกลางในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อัมพร มโนรสอัมพร มโนรส
2545การใช้จิตบำบัดกลุ่มในการเพิ่มความสำนึกในคุณค่าแห่งตนของผู้ติดสารแอมเฟตามีน / ชนิกรรดา ไทยสังคมชนิกรรดา ไทยสังคม