Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 29 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ผลของการโคชต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เจษฎาพร พิชัยยาเจษฎาพร พิชัยยา
2545บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์ / ธมลวรรณ คณานิตย์ธมลวรรณ คณานิตย์
2545บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลทั่วไป / รัชฎาพร สีลารัชฎาพร สีลา
2545ผลกระทบของการติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลอินทร์บุรี / เปรมฤดี พันธาติเปรมฤดี พันธาติ
2545การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป / สุกัญญา บัวชุมสุกัญญา บัวชุม
2545บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย / มาลีวรรณ เกษตรทัตมาลีวรรณ เกษตรทัต
2542การปฏิบัติงานของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข / ธัญญลักษณ์ ศิริวัฒน์ธัญญลักษณ์ ศิริวัฒน์
2545บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชน / ลัดดาวัลย์ จันทร์ศรีลัดดาวัลย์ จันทร์ศรี
2545การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชนในภาคเหนือ / มารศรี จันทร์ดีมารศรี จันทร์ดี
2545การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค / สร้อยทิพย์ เกียรติ์เลิศนภาสร้อยทิพย์ เกียรติ์เลิศนภา