Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 26 (Search time: 0.028 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1996Learning needs of myocardial infarction patients as perceived by patients and nurses / Li ZhengLi, Zheng
2541พฤติกรรมความเป็นวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / กัญญา โตท่าโรงกัญญา โตท่าโรง
2541ภาพลักษณ์พยาบาลของสาธารณชน / พูนพิลาศ โรจนสุพจน์พูนพิลาศ โรจนสุพจน์
2545ประสบการณ์การได้รับการกระจายอำนาจของพยาบาลวิชาชีพ / ยุพิณ เกตุดียุพิณ เกตุดี
2543ความเครียดในงานของพยาบาลประจำการ และรูปแบบการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ศิริพร วิญญรัตน์ศิริพร วิญญรัตน์
2544การเจรจาต่อรองของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลลำปาง / ชนกพร อุตตะมะชนกพร อุตตะมะ
2544การจัดการภาวะเสี่ยงของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ชลอ น้อยเผ่าชลอ น้อยเผ่า
2544พฤติกรรมความเป็นผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน / พร บุญมีพร บุญมี
2545ความต้องการของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / จามจุรีย์ เลิศจันทร์จามจุรีย์ เลิศจันทร์
2544ความต้องการของพยาบาลโรงพยาบาลลำปางในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / สมพร เลิศวิริยเสถียรสมพร เลิศวิริยเสถียร