Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 22 (Search time: 0.013 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2543ความเครียดในงานของพยาบาลประจำการ และรูปแบบการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ศิริพร วิญญรัตน์ศิริพร วิญญรัตน์
2544การเจรจาต่อรองของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลลำปาง / ชนกพร อุตตะมะชนกพร อุตตะมะ
2544การจัดการภาวะเสี่ยงของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ชลอ น้อยเผ่าชลอ น้อยเผ่า
2544พฤติกรรมความเป็นผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน / พร บุญมีพร บุญมี
2545ความต้องการของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / จามจุรีย์ เลิศจันทร์จามจุรีย์ เลิศจันทร์
2544ความต้องการของพยาบาลโรงพยาบาลลำปางในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / สมพร เลิศวิริยเสถียรสมพร เลิศวิริยเสถียร
2544การปฏิบัติบทบาทวิชาชีพของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์เขตภาคเหนือ / วรรณิภา เหนียวแน่นวรรณิภา เหนียวแน่น
2544ผลของการรณรงค์ด้านการควบคุมการติดเชื้อต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาล หอผู้ป่วยจักษุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ชุลีวันท์ แย้มรับบุญชุลีวันท์ แย้มรับบุญ
2544ความต้องการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ต่อการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / จันทนา เกิดสุวรรณ์จันทนา เกิดสุวรรณ์
2544การเจรจาต่อรองของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลฝาง / เทียมจันทร์ บรรณจักร์เทียมจันทร์ บรรณจักร์