Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.032 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546ภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน / ดวงเดือน นรสิงห์ดวงเดือน นรสิงห์
2553การพัฒนาแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคจิตจากสุราในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Development os a discharge plan for patients with alcohol induced psychotic disorders in Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / ศศิรส ชอบดีศศิรส ชอบดี
2546การสนับสนุนทางสังคมจากคู่สมรสตามการรับรู้ ของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา / สุภาภรณ์ สมพานสุภาภรณ์ สมพาน
2546ความเครียด และวิถีการปรับแก้ของผู้ดูแล ผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน / แววดาว วงศ์สุรประกิตแววดาว วงศ์สุรประกิต
2546ปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ที่เป็นโรคจิต ตามการรับรู้ของกลุ่มช่วยเหลือตนเอง / สุรางค์ ภาคสินธุ์สุรางค์ ภาคสินธุ์
2546พฤติกรรมทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน ตามการรับรู้ของผู้ดูแล / สุมาลี บุญประสพสุมาลี บุญประสพ
2546สุขภาพจิตคู่สมรสของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา / ใสยา ตะกูลมูลใสยา ตะกูลมูล
2553การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคจิตจากสุราและเสพสุราซ้ำที่มารับบริการในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ = Situational analysis of caring for patients with alcohol induced psychotic disorders and repeated drinking receiving services at Loie Rajanagarindra Psychiatric Hospital / ณรงค์ ตั้งวงศ์ณรงค์ ตั้งวงศ์
2553การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคจิตจากแอมเฟตามีน โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for patients with amphetamine induced psychotic disorders, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / พิกุล วิริยาพิกุล วิริยา