Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.016 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546ความเครียด และวิถีการปรับแก้ของผู้ดูแล ผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน / แววดาว วงศ์สุรประกิตแววดาว วงศ์สุรประกิต
2546ปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ที่เป็นโรคจิต ตามการรับรู้ของกลุ่มช่วยเหลือตนเอง / สุรางค์ ภาคสินธุ์สุรางค์ ภาคสินธุ์
2552ผลของการบำบัดโดยการแก้ปัญหาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of problem-solving therapy on depression of patients with alcohol dependence in Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / ปุณยาภา คำบุญเรืองปุณยาภา คำบุญเรือง
2546สุขภาพจิตคู่สมรสของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา / ใสยา ตะกูลมูลใสยา ตะกูลมูล
2546การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของ ผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่กลับเป็นซ้ำ / อรรณพ ทองคำอรรณพ ทองคำ
2553การวิเคราะห์สถานการณ์การกลับมารักษาซ้ำผู้ป่วยโรคจิตเภทในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of Re-admission Among patients with Schizophrenia at Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / ราตรี เครือวรรณ์ราตรี เครือวรรณ์
2552ประสิทธิผลของการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคจิตเภทในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the discharge plan for patients with Schizophrenia at Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / สายทอง อินเพลาสายทอง อินเพลา
2553การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคติดสุราที่กลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for Re-admitted alcohol dependent patients at Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / ศิรินภา ขันธรรมศิรินภา ขันธรรม
2553การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคจิตจากแอมเฟตามีน โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for patients with amphetamine induced psychotic disorders, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / พิกุล วิริยาพิกุล วิริยา
2554การลดภาวะซึมเศร้าด้วยโปรแกรมพฤติกรรมบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ในผู้ป่วยโรคติดสุรา: กรณีศึกษา ในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Reduction of depression using the rational emotive behavior therapy program among patients with alcohol dependence: a case study in Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / วนิดา ฟักเล็กวนิดา ฟักเล็ก