Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.051 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546ภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน / ดวงเดือน นรสิงห์ดวงเดือน นรสิงห์
2546พฤติกรรมเอื้ออาทรของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / นงลักษณ์ วรรักษ์ธนานันท์นงลักษณ์ วรรักษ์ธนานันท์
2546ความต้องการของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการ ในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ / ภัทราจิตต์ ศักดาภัทราจิตต์ ศักดา
2546ความต้องการของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตที่มารับบริการ ในคลินิกสุขภาพจิตโรงพยาบาลแม่ทา / พัชรี คำธิตาพัชรี คำธิตา
2546ความพึงพอใจในงานของผู้ให้บริการสุขภาพ ในเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ / จลี เจริญสรรพ์จลี เจริญสรรพ์
2546ภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / ชวนชม วงศ์ไชยชวนชม วงศ์ไชย
2546ความต้องการของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการ ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ / สุรภา ทองรินทร์สุรภา ทองรินทร์
2546ความเครียด และวิถีการปรับแก้ของผู้ดูแล ผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน / แววดาว วงศ์สุรประกิตแววดาว วงศ์สุรประกิต