Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 46 (Search time: 0.023 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2543ผลของแลนเนท ทามารอน และฟูราดาน ต่อดีเอ็นเอของมนุษย์โดยวิธีประเมินความผิดปกติของโครโมโซมและโคเมทแอสเสย์ / ชนิพร ปวนอินตาชนิพร ปวนอินตา
2556การศึกษาความแปรปรวนทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Recurrent Laryngeal ที่สัมพันธ์กับหลอดเลือดแดง Inferior Thyroid และความสำคัญทางคลินิก = Anatomical variations of recurrent laryngeal nerve related with inferior thyroid artery and clinical implications / พิชญา บารมีพิชญา บารมี
2004Immunohistochemistry of p53 protein expression in human cervical carcinoma = อิมมูโนฮีสโตเคมมิสทรีของโปรตีน p53 ในมะเร็งปากมดลูกของมนุษย์ / Jaruwan PonjaroenJaruwan Ponjaroen
2556การประมาณอายุจากการปิดของรอยต่อทางด้านผิวนอกของกะโหลกศีรษะในประชากรไทยโดยวิธีการใหม่ = Age estimation from ectocranial suture closure in a Thai population: A new method / ณัฐณิชา คำแผ่นณัฐณิชา คำแผ่น
2556การแยกเพศจากกระดูกฝ่าเท้าในกลุ่มประชากรไทย = Sex determination from metatarsal bone in a Thai Population / ศศิไพลิน มีสุขศศิไพลิน มีสุข
2554การกำหนดเพศของกะโหลกศีรษะคนไทยโดยวิธีการวัดตามระบบเมตริก = Sex determination of Thai skulls by using craniometry / ตุลนาฒ ทวนธงตุลนาฒ ทวนธง
2556การแยกเพศจากการใช้กระดูก Lunate, Scaphoid และ Hamate ในกลุ่มประชากรไทย = Sex deternination from Lunate, Scaphoid and Hamate in a Thai Population / ปฐมพงศ์ จันธิมาปฐมพงศ์ จันธิมา
2547การศึกษาตำแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์ของ Motor Poin ในกล้ามเนื้อ Brachialis และ Gastrocnemius เพื่อใช้ในการรักษาภาวะหดเกร็งของกล้ามเนื้อดังกล่าวในคนไทย = Anatomical localization of Motor Points of Brachialis and Gastrocnemius muscles for treatment of spasticity in Thais / พิชชานีย์ จริยพงศ์พิชชานีย์ จริยพงศ์
2556การศึกษาโครงสร้างและความแปรปรวนทางด้านมหกายวิภาคศาสตร์ของ Lumbar Plexus และความสำคัญทางคลินิก = A descriptive anatomical study and variations of the lumbar plexus with clinical implications / ปวรี นนทะแสนปวรี นนทะแสน
2541การตรวจวิเคราะห์ไอโซโครไมโซมเอ็กซ์ โดยวิธีเซลล์พันธุศาสตร์ และอณูเซลล์พันธุศาสตร์ ในผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการเทอร์เนอร์ / วัชรี เที่ยงอยู่วัชรี เที่ยงอยู่