Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 27 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Jun-2014ความถูกต้องของอัตราส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางหัวใจต่อเส้นผ่าศูนย์กลางศีรษะของทารกในครรภ์ ในการทำนายโรคฮีโมโกลบินบาร์ทในกลุ่มทารกที่มีความเสี่ยงนพมาศ ถาธัญ
Jun-2014การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับซีรั่ม PAPP-A ของสตรีตั้งครรภ์ช่วงไตรมาสแรกกับภาวะครรภ์เป็นพิษมนฤดี เตชะอินทร์
Jun-2014แนวโน้มของการผ่าตัดมดลูกเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นมะเร็งของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่พนิดา มีลาภกิจ
May-2014Dosimetric Comparison of Helical Tomotherapy (HT) with Intensity Modulated Radiotherapy (IMRT), Three-dimension Conformal Radiotherapy (3D-CRT) and Conventional Two-dimension Radiotherapy (2D) for Craniospinal Axis IrradiationBongkot Supawongwattana
Mar-2014Peripheral Nerve Sheath Tumors: Characteristic Signs on MRISedtasak Chinsoontorn
Aug-2014ผลการรักษาในผู้ป่วย inverted papilloma ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ธิตินิจ สุนทรเวสน์
Apr-2015การแยกความแตกต่างระหว่างเนื้องอกต่อมใต้สมองกับเนื้องอก เครนิโอฟาริงจิโอม่าในผู้ใหญ่โดยใช้ลักษณะที่พบจากภาพ เอ็มอาร์ไอผศ.พญ.กนกพร โอฬารรัตนชัย; ผศ.พญ.ไพลิน คงมีผล; อ.นพ.กิตติศักดิ์ อุ่นศรีส่ง; ภาณุพงศ์ ราชอุปนันท์
Apr-2015การศึกษาลักษณะที่พบจากภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความละเอียดสูงของทรวงอกในผู้ป่วยโรคหนังแข็งในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต์; ผศ.นพ.ยุทธพันธ์ วรรณโสภา; ผศ.นพ.ธนพ ศรีสุวรรณ; กฤษดา งามโนนทอง
Apr-2015เรายังต้องการการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์อย่างเป็นประจำเพื่อใช้ ในการประเมินขั้นต้นในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทรวงอกจากการกระแทกโดยของแข็งไม่มีคม ที่มีประจันอกที่กว้างขึ้นจากภาพถ่ายรังสีทรวงอกอยู่หรือไม่ผศ.นพ.ยุทธพันธ์ วรรณโสภา; รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต์; ผศ.พญ.วิทธนี ณ เชียงใหม่; ชัยณิวัฒน์ สุวรรณอาสน์
Apr-2015การวิเคราะห์ลักษณะโรคของผู้ป่วยในเขตภาคเหนือตอนบนด้วย ภาวการณ์เชื่อมต่อผิดปกติของหลอดเลือดแดงและดำที่ระดับเยื่อหุ้มสมอง การศึกษาเบื้องต้นอ.นพ.กิตติศักดิ์ อุ่นศรีส่ง; ผศ.พญ.กนกพร โอฬารรัตนชัย; อ.นพ.ธนพ ศรีสุวรรณ; สุธาสินี คงพร้อมสุข