Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 18 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544สถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลนครพิงค์ / สังคม คณิตวิทยาสังคม คณิตวิทยา
2544สถิติวิเคราะห์ระดับความพอใจต่อการฝึกงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง / บัญชา ศรีสมบัติบัญชา ศรีสมบัติ
2543สถิติวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลในเนื้อผลสับปะรด / พีณา สลีวงศ์พีณา สลีวงศ์
2545สถิติวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ที่มีภาวะโภชนาการเกิน ในจังหวัดกำแพงเพชร / ลลิดา แจ่มจำรัสลลิดา แจ่มจำรัส
2544สถิติวิเคราะห์ความชื้นดินจากข้อมูลภูมิอากาศ / ศศิวิมล เมืองมินทร์ศศิวิมล เมืองมินทร์
2545สถิติวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการล้างฟิล์มของเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ / สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญสุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ
2545สถิติวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาเก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / จักรภพ ธาตุสุวรรณจักรภพ ธาตุสุวรรณ
2545สถิติวิเคราะห์ข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซทรายละเอียดสูง / ศิริ คูอาริยะกุลศิริ คูอาริยะกุล
2543การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์การปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ในระบบและนอกระบบของประชากร / วฐา มินเสนวฐา มินเสน
2545สถิติวิเคราะห์พฤติกรรมการป้องกันสุขภาพของประชากรในโครงการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / กิตติ ศศิวิมลลักษณ์กิตติ ศศิวิมลลักษณ์