Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 12 (Search time: 0.024 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2537สถิติวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผู้ป่วยวัณโรคปอดและผู้ป่วยมะเร็งที่ขอบปอด / พรเทพ มานิตย์ศิริกุลพรเทพ มานิตย์ศิริกุล
2538สถิติวิเคราะห์สาเหตุการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน :กรณีศึกษาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ / เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุลเพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
2537สถิติวิเคราะห์การใช้น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ / นิติชัย ดาวบุตรนิติชัย ดาวบุตร
2537สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่งกับปัจจัยผลของการพัฒนาระดับหมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ / อำนาจ วังจีนอำนาจ วังจีน
2538สถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การสอบโควตาเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักเรียน ในจังหวัดลำพูน / ชุมพล เสมาขันธ์ชุมพล เสมาขันธ์
2539สถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เข้าเรียนโดยวิธีโควตาและสอบคัดเลือก ของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ / ถนัด บุญชัยถนัด บุญชัย
2537สถิติวิเคราะห์ระยะการเดินทางไปทำงานของผู้อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรเมืองเชียงใหม่ / วีระพงษ์ ไชยเอียวีระพงษ์ ไชยเอีย
2537สถิติวิเคราะห์โภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนที่คลินิคเด็กดีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / จุลลดา ขาวสะอาดจุลลดา ขาวสะอาด
2537สถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ำนมของโคนมพันธุ์ผสม/ เริงชัย เรืองกิจวณิชกุลเริงชัย เรืองกิจวณิชกุล
2538สถิติวิเคราะห์คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน ระดับหมู่บ้าน ในจังหวัดเชียงใหม่ / สุชิน เหลืองอุทัยรัตน์สุชิน เหลืองอุทัยรัตน์