Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 1832 (Search time: 0.015 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพอย่างรวดเร็วของแมงมุมของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ภาคเหนือของประเทศไทย = Rapid biodiversity assessment of the spiders of Doi Inthanon National Park, Northern Thailand / ธนภูมิ จามิกรานนท์ธนภูมิ จามิกรานนท์
2525การเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชบางชนิด = Tissue culture of some plants / นิตยา โง้ววัฒนานิตยา โง้ววัฒนา
2542การแปรผันของทรอโพสเฟียริคโอโซนในภาคเหนือของประเทศไทย / กรรณิกา ปุรณะพรรค์กรรณิกา ปุรณะพรรค์
2522การศึกษาอนุกรมวิธานของเฟิร์นที่เป็นอิพิไฟท์ในบางท้องที่ใน จังหวัดเชียงใหม่ = Taxonomic studies of epiphytic ferns in some areas in Chiang Mai / สุนันท์ น้ำนวลสุนันท์ น้ำนวล
2542ผลของฮอร์โมนจูวีไนล์ต่อการสิ้นสุดระยะไดอะพอสของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis hampson) / อัญชลี เนตตกูลอัญชลี เนตตกูล
2544การศึกษาตัวแบบเมทริกซ์ของการฉายภาพประชากร / สุลาวัลย์ ยศทะนูสุลาวัลย์ ยศทะนู
2551การเปลี่ยนแปลงคาบของระบบดาวคู่แบบใกล้ชิด บีแซด อีริดานี = Period variation of a close binary system BZ Eridani / อัจฉรา ธีรวิทยานุกุลอัจฉรา ธีรวิทยานุกุล
2553การติดตามตรวจสอบการเจริญอย่างรวดเร็วของสาหร่าย Botryococcus braunii Kutzing และคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ = Monitoring of botryococcus braunii kutzing blooming and water quality in the reservior of Mae Hia Agricultural Research Station and Training Center, Chiang Mai Province / ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์
2544ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเครียดของผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์
2523การศึกษาชีวประวัติและสัณฐานวิทยาของแมลงวัน เหาวัว = Studies on life history and morphology of Louseflies (Hippobosca equina Linn.) / ชินวัตร โกมลวานิชชินวัตร โกมลวานิช