Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.025 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การสำรวจผลกระทบของการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยระบบปัจจุบันต่อการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคเหนือตอนบน / เสาวณีย์ โสดานิลเสาวณีย์ โสดานิล
2543การลดปริมาณโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยการใช้ไคโตซานจากเปลือกกุ้งกุลาดำ / ปรียา แก้วนารีปรียา แก้วนารี
2543การศึกษาตัวสถิติทดสอบสำหรับข้อมูลกระบวนการปัวส์ซอง / อรัญญาพร ไชยสิทธิ์อรัญญาพร ไชยสิทธิ์
2543ระบบบริการกำหนดนัดหมายทางวิทยุติดตามตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต / ปรมินทร์ จันทเสนาปรมินทร์ จันทเสนา
2543การประยุกต์เทคโนโลยีเอเยนต์ : ตู้ไปรษณีย์ผู้ชาญฉลาด / บงกช เกตุเกล้าบงกช เกตุเกล้า
2543การประยุกต์แบบจำลองของพฤติกรรมภาวะเจริญพันธุ์ / เอกชัย สินอนันต์วณิชเอกชัย สินอนันต์วณิช