Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 30 (Search time: 0.126 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2534การสังเคราะห์และการลักษณะเฉพาะของสารประกอบสังกะสีที่มีเวเลนซ์สองบางตัว / ฉวีวรรณ พรหมณะฉวีวรรณ พรหมณะ
2534การใช้แร่ทังสเตนเป็นสารให้สีในน้ำเคลือบผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ / วราภรณ์ คงสมศักดิ์สกุลวราภรณ์ คงสมศักดิ์สกุล
2534เอกสารเสริมการเรียนเรื่อง ความจุและปริมาตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / เพ็ญประภา อินทะตาเพ็ญประภา อินทะตา
2534การเตรียมซิงค์คาร์บอเนตจากแร่สังกะสีเพื่อใช้งานด้านอิเล็กโทรเซรามิก / จารุวรรณ ดิษเจริญจารุวรรณ ดิษเจริญ
2534ค่าเวิร์ดฟังก์ชันของนิกเกิลเคลือบด้วยออกไซด์ / วีระศักดิ์ ซอมขุนทดวีระศักดิ์ ซอมขุนทด
2534สมบัติการนำไฟฟ้าซิลิกอนไดออกไซด์ที่เจือปนด้วยลิเธียมคาร์บอเนตในช่วงความชื้นสัมพันธ์ 60-90 เปอร์เซนต์ / จำลอง ปราบโรคจำลอง ปราบโรค
2534การทำเฟอร์ริกออกไซด์บริสุทธิ์จากสนิมเหล็ก / วรวรรณ ธุลีจันทร์วรวรรณ ธุลีจันทร์
2534คุณค่าทางโภชนาการและดัชนีการเก็บเกี่ยวผักพื้นเมืองที่มีแนวโน้มเป็ยผักเศรษฐกิจของเชียงใหม่ / จันทรา เล็กเกิ้มจันทรา เล็กเกิ้ม
2534เคลือบเหล็กชนิดเทมโมกุสำหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ / ขนิษฐา สุวรรณลิขิตขนิษฐา สุวรรณลิขิต
2534n-ฟิลด์ที่เป็นฟิลด์จำกัด / ชาตรี ศรีแก้วชาตรี ศรีแก้ว