Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 61-70 of 1102 (Search time: 0.036 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2529การสร้างคัลลอริมิเตอร์อย่างง่ายสำหรับการเรียนการสอน / นารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุลนารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล
2526การศึกษาจลนศาสตร์ของปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของอัลไคล์ ไอโดด์บางตัวโดยวิธีวัดค่าการนำไฟฟ้า / เสกสรรค์ กะชามาศเสกสรรค์ กะชามาศ
2549ความหลากหลายของพืชบริเวณพื้นที่ริมฝั่งลำธารแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Plant diversity along riparian zones of Mae Suk Stream, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / พรวิวรรณ โพธาสินธุ์พรวิวรรณ โพธาสินธุ์
2527จลน์ศาสตร์ของปฏิกิริยาอะเควชันของโบรโมเพนตะอะโควโครเนียม (III) อิออน / สุเทพ มาลัยสุเทพ มาลัย
Aug-2558การพัฒนาระบบการจัดสรรห้องสอบอัตโนมัติสำหรับมหาวิทยาลัยพายัพ โดยใช้ขั้นตอนวิธีละโมบวิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา; ธนนท์ เหล็กชาย
Aug-2558การพัฒนาเครื่องมือจัดการความเสี่ยงสำหรับโครงการซอฟต์แวร์แบบสครัมวัชรี จำปามูล; ปณิดา จันทร์จร
Aug-2558การพัฒนาคลังข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา; สุทธิพงศ์ สุรักษ์
Jun-2558ระบบวิเคราะห์แผ่นทดสอบการตรวจปัสสาวะโดยใช้การประมวลผลภาพเอกรัฐ บุญเชียง; ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว; ไกรวุฒิ แก้วมิตร
Dec-2014การพัฒนาโปรแกรมค้นหาโดยอาศัยหลักการเทอมเอ็กซ์แพนชันจากเวิร์ดเน็ตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต; คมสันต์ น้อยเทพ
2534การใช้แร่ทังสเตนเป็นสารให้สีในน้ำเคลือบผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ / วราภรณ์ คงสมศักดิ์สกุลวราภรณ์ คงสมศักดิ์สกุล