Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 1064 (Search time: 0.008 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2524การศึกษาช่วงเวลาระหว่างการเกิดเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์ที่มีการกระจายแบบสุ่ม = Study of time intervals between randomly distributed nuclear events / สมศักดิ์ วรรณวิไลรัตน์สมศักดิ์ วรรณวิไลรัตน์
2557ความพึงพอใจของลูกค้าเงินฝากต่อส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงคำ จังหวัดพะเยาพัชรา ตันติประภา; พัชรีญาพร หน่อแก้ว
2557การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นเลิศของการส่งเสริมการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังพิกุล นันทชัยพันธ์; นัทธมน วุทธานนท์; วรัญญา มณีรัตน์
Dec-2558การจัดการความรู้เพื่อจัดทำคู่มือต้นแบบการบริหารโครงการ งานบริการวิชาการของศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ ดร.อติชาต หาญชาญชัย; เกรียงไกร ศรีประเสริฐ
May-2558ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการประเมินขั้นเงินเดือน โดยวิธีการให้ค่าน้ำหนักเคสเบสผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต; ภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน
2557การตอบสนองเชิงแฮบิทูเอชันต่อวัตถุต่างชนิดและพฤติกรรมบางประการของปลาทอง (Carasius auratus)สวัสดิ์ สนิทจันทร์; ศันสนีย์ จันทร์ธีระโรจน์
2557ซอฟต์แวร์สำหรับพยากรณ์การเลือกสาขาวิชาของโครงการคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยโดยใช้เทคนิคตัวจำแนกกฎเกณฑ์ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร; พีรพงษ์ บัวเหลือง
2557การสำรวจเห็ดพื้นบ้านในอำเภอสันป่าตองและอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่สายสมร ลำยอง; บุญศรี แสนศิริ
Dec-2558การจัดตารางสอนด้วยการค้นหาแบบตาบูรองศาสตราจารย์พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร; อุเทน ทองสาย
8-Jul-2557แรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท เคนดอลล์แกมมาตรอน จำกัดรองศาสตราจารย์อรพิณ สันติธีรากุล; กมลกร หอมสูงเนิน