Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1051-1060 of 1064 (Search time: 0.038 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู่แบบแตะกัน วี781 ทอรี = Orbital period change of a contact binary system V781 Tauri / สว่างจิตร์ ตรีพรสว่างจิตร์ ตรีพร
2549การวิเคราะห์การสมนัยพหุคูณและการประยุกต์ = Multiple correspondence analysis and its application / กมล สนิทธรรมกมล สนิทธรรม
2553โปรแกรมควบคุมระดับความสว่างของหลอดไฟฟ้าโดยทฤษฎีฟัซซี = Dimmer control program by Fuzzy theory / วิทยา ไชยวงค์วรรณวิทยา ไชยวงค์วรรณ
2528ไอออนไนเซชันแชมเบอร์ ชนิดบรรจุกาซอาร์กอนโปรเปน เพื่อตรวจสอบปริมาณรังสี ในบริเวณที่มีนิวตรอนและแกมมาผสมอยู่ / สำรวย รังสินธุ์สำรวย รังสินธุ์
2554การใช้อัลเลี่ยมเทสเพื่อตรวจวัดความเป็นพันธุ์พิษของน้ำเสียจากคลองแม่ข่าและนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = The Use of allium test to investigate genotoxicity of waste water from Mae-Kha Canal and Northern Industrial Estate / ศศิธร บัวลาศศิธร บัวลา
2526การเตรียมขั้วไฟฟ้านิเคลลิกไฮดรอกไซด์ / เพ็ญพรรณ บัติประโคนเพ็ญพรรณ บัติประโคน
2549การศึกษาตัวแบบล็อกลิเนียร์และการประยุกต์ = Study of log-linear model and its application / นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุลนพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล
2553ระบบสารสนเทศผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม = Student school-record information system for Montfont College, primary section / วีรชาติ วรรณมณีวีรชาติ วรรณมณี
2549ผลของสารสกัดด้วยน้ำว่านชักมดลูก (Curcuma comosa) และกระชายดำ (Kaempferi parviflora) ต่อระบบสืบพันธุ์ในหนูขาวเพศเมีย = Effect of aquaous extract from Curcuma comosa and Kaempferia parvifora on reproductive system in Female Rats / อภิฤทธิ์ จิตใจงามอภิฤทธิ์ จิตใจงาม
2549การสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในยางรถยนต์และการใช้ลูกน้ำยุงยักษ์ในการลดจำนวนลูกยุงลาย = Habitat survey of mosquito in automobile tire and the application of Giant Mosquito Larvae in the reduction of Aedes Larvae / วิชัย ศรีสุขาวิชัย ศรีสุขา