Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1031-1040 of 1064 (Search time: 0.036 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2532การสร้างเครื่องมือนับรอยกระโดดประกายไฟสำหรับหัววัดแบบโซลิดสเตทนิวเคลียร์แทรค / สุนทร สุคนธ์พาณิชสุนทร สุคนธ์พานิช
2534ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับชนิดและปริมาณของสาหร่ายในอ่างเก็บน้ำของการประปาเชียงราย / สุคนธ์ คล่องดีสุคนธ์ คล่องดี
2532การเตรียมถ่านกัมมันต์จากถ่านหินลิกไนต์โดยใช้ไอน้ำ / พีระพงษ์ เนียมเสวกพีระพงษ์ เนียมเสวก
2554การพัฒนาระบบควบคุมงบประมาณโดยการประยุกต์กระบวนการพีพีคิวเอ = Development of budget control system using PPQA process application / นรินทร์ทิพย์ ชำนาญยานรินทร์ทิพย์ ชำนาญยา
2532จำนวนชั้นสมมูลในปริภูมิฟังก์ชัน / วิชัย ใจสบายวิชัย ใจสบาย
2531ฟังก์ชันซึ่งรักษาความเป็นฮาร์มอนิกในปริภูมิยุคิลด / เพ็ญศรี แซ่จันทร์เพ็ญศรี แซ่จันทร์
2526การวัดค่าช่วงชีวิตของพาหะประจุในแคดเมียมซัลไฟด์ / จารุณี พันธุ์เจริญจารุณี พันธุ์เจริญ
2528การศึกษาการชุบเคลือบผิวใบไม้สดบางชนิด ด้วยทองแดงและนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า / ไตรภพ ไตรย์พืชน์ไตรภพ ไตรย์พืชน์
2549การศึกษาการวิเคราะห์แกนมุขสำคัญเชิงกลุ่มและเทคนิคมาตรวัดแบบกัทท์มัน = Study of categorical principle component analysis and guttman scaling technique / จงดี อุปการะจงดี อุปการะ
2532รากที่สองของเมตริกซ์ / สมมาตร บรรจงรัตน์สมมาตร บรรจงรัตน์