Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 13 (Search time: 0.04 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2532การศึกษาผิวดูดกลืนความร้อนเซรามิกส์เพื่อใช้ในเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ / ธีระชัย พลสงครามธีระชัย พลสงคราม
2532การทำฟริตสำหรับเคลือบไฟต่ำและการสร้างเตาฟริต / สัมฤทธิ์ โม้พวงสัมฤทธิ์ โม้พวง
2530การศึกษาสมบัติทางแสงของผิวเคลือบเซรามิกส์ / สมบัติ ธารบริสุทธิ์กุลสมบัติ ธารบริสุทธิ์กุล
2535การเตรียมสีเขียนใต้เคลือบเซรามิกและการใช้งาน / นิโลบล ชีวะสถาพรนิโลบล ชีวะสถาพร
2534เคลือบเหล็กชนิดเทมโมกุสำหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ / ขนิษฐา สุวรรณลิขิตขนิษฐา สุวรรณลิขิต
2531การเตรียมเซรามิกส์ทนไฟที่มีสภาพนำความร้อนสูง / สุวิช ษมาพิสุทธิ์สุวิช ษมาพิสุทธิ์
2529การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้า, ของวาริสเตอร์ที่ทำจากเซรามิคส์ ZnO-Bi2 O3 / วีระศักดิ์ ประดิษฐ์ทองวีระศักดิ์ ประดิษฐ์ทอง
2532การศึกษาสมบัติไพโซอิเลคตริกของ PbO-ZrO2-TiO เซรามิกส์ / สุรชัย สัมภวมานสุรชัย สัมภวมาน
2526การปรับปรุงความพรุนในสารเซรามิคส์ / ศิริพงษ์ มีมั่งคั่งศิริพงษ์ มีมั่งคั่ง
2537การปรับปรุงคุณภาพดินหางดง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกบางชนิด = Quality improvement of Hang Dong clay for some ceramic products development / พรชนก ประชุมพันธุ์พรชนก ประชุมพันธุ์