Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.029 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2534การศึกษาลักษณะสมบัติของสัมประสิทธิ์ความต้านทานไฟฟ้าตามอุณหภูมิทางบวกในแบเรียมสตรอนเซียมติตาเนตที่จุดคูรีระหว่าง 50-150 ซ / กมล พลคำกมล พลคำ
2530การศึกษาสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทานเพาะของแบเรียมติตาเนท / เบญจวรรษ เชิงสะอาดเบญจวรรษ เชิงสะอาด
2532การศึกษาความต้านทานที่ไม่เป็นเชิงเส้นของเซรามิกส์สังกะสีออกไซด์ / พร้อม กุลสุวรรณ์พร้อม กุลสุวรรณ์
2528การศึกษาสมบัติสภาพนำไฟฟ้าของซินเตอร์ Fe2 O3-Cr2 O3-ZnO ที่อุณหภูมิต่าง ๆ / จงสวัสดิ์ กาญจนการุณจงสวัสดิ์ กาญจนการุณ
2527การศึกษาสมบัติสภาพนำไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่าง ๆ ของซินเตอร์ Fe2 O3-Cr3 O3-Mgo-TiO2 / องอาจ เที้ยธิทรัพย์องอาจ เที้ยธิทรัพย์
2531การศึกษาคุณลักษณะของสัมประสิทธิ์ความต้านทานไฟฟ้าตามอุณหภูมิทางบวกในแบเรียมติตาเนตเซรามิกส์ที่จุดคูรี ระหว่างอุณหภูมิ 30 ถึง 200 องศาเซลเซียส / นพพร เหรียญทองนพพร เหรียญทอง
2529การศึกษาคุณลักษณะความต้านทานของซินเตอร์ SiC-C (Graphite)-Al2 (Si2 O5) (OH)4 (Kaolin) / ดำรงค์ ชาแท่นดำรงค์ ชาแท่น
2550เทคนิคทางไฟฟ้าสำหรับการเลือกแผ่นโลหะที่เหมาะสมกับการผลิตชั้นเก็บของอุตสาหกรรม = Electrical technique for selection of suitable metal sheet for rack production / จรัญ แสงอาทิตย์จรัญ แสงอาทิตย์
2533สภาพนำไฟฟ้าของสารเซรามิกส์ซิลิกอนไดออกไซด์-ลิเธียมออกไซด์ในช่วงความชื้นสัมพัทธ์ 60-100 เปอร์เซ็นต์ / สมพร ศรีพรชัยสมพร ศรีพรชัย
2534สมบัติการนำไฟฟ้าซิลิกอนไดออกไซด์ที่เจือปนด้วยลิเธียมคาร์บอเนตในช่วงความชื้นสัมพันธ์ 60-90 เปอร์เซนต์ / จำลอง ปราบโรคจำลอง ปราบโรค