Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 20 (Search time: 0.052 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545แบบจำลองการทำงานของท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิดและแบบสั่นวงรอบ / พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัยพฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย
2551ผลของตัวแปรที่มีต่อการทำงานเริ่มต้นของท่อความร้อนแบบสั่นชนิดวงรอบ = Effect of parameters on operating startup of closed loop oscillating heat pipes / สุรพิน พรมแดนสุรพิน พรมแดน
2547ผลของโค้งเลี้ยวและอัตราส่วนสนทัดที่มีต่อรูปแบบการไหลภายในท่อความร้อน แบบสั่นปลายปิดที่สภาวะวิกฤต = Effects of meandering turns and aspect ratios on internal flow patterns of closed-end oscillating heat pipes at critical state / นำพร ปัญโญใหญ่นำพร ปัญโญใหญ่
2551การวิเคราะห์พารามิเตอร์ของท่อความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอนทำงานภายใต้คลื่นอุลตร้าโซนิค = Parametric analysis of thermosyphon heat pipe operating under Ultrasonic wave / ธรรมนูญ เตชะนาธรรมนูญ เตชะนา
2545การประเมินวัฏจักรชีวิตและการวิเคราะห์ต้นทุนของการกลั่นเอทานอลโดยการใช้ตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์ชนิดท่อความร้อน / ธีรนันทา ฤทธิ์มณีธีรนันทา ฤทธิ์มณี
2547ผลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน และสารทำงาน ที่มีต่อรูปแบบการไหลภายในท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิดที่สภาวะวิกฤต = Effects of inner diameter and working fluids on internal flow patterns of closed-end oscillating heat pipers at critical state / อนุรัตน์ เทวตาอนุรัตน์ เทวตา
2551การระบายความร้อนน้ำมันในห้องเกียร์ของระบบสายพานโดยใช้ท่อความร้อน = Gear box oil cooling for conveyor system using heat pipe / ธวัช สมนาธวัช สมนา
2552ผลของสารทำงานผสมที่มีต่อรูปแบบการไหลภายในของท่อความร้อนแบบสั่นชนิดวงรอบที่สภาวะส่งถ่ายความร้อนสูงสุด = Effect of working fluid blend on internal flow patterns of closed-loop oscillating heat pipe at maximum heat flux state / วีระนุช อินทะกันฑ์วีระนุช อินทะกันฑ์
2545คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบหมุนตามแนวรัศมีที่ใช้ HP62 และ MP39 เป็นสารทำงาน / จิรพล กลิ่นบุญจิรพล กลิ่นบุญ
2545ผลของความเสียดทานของผนังภายในที่มีต่อรูปแบบการไหลในท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิด / ณรงค์ สีหาจ่องณรงค์ สีหาจ่อง