Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 20 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การควบคุมกำลังการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับกระบวนการอบแห้งที่ควบคุมอุณหภูมิได้ = Power control of microwave heating for controllable temperature drying process / อนุสรณ์ เราเท่าอนุสรณ์ เราเท่า
2553ผลของครีบเรียงวนต่อสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนของระบบเก็บสะสมพลังงานทางเคมีที่ใช้โซเดียมวัลไฟด์-น้ำ = Effect of spiral fin on heat transfer performance of chemical energy storage system using Sodium Sulfide-water / ปรัชญา ศิริยาปรัชญา ศิริยา
2546การป้องกันความร้อนสำหรับผิวท่อที่มีก๊าซร้อนไหลภายใน โดยใช้ฟิล์มของน้ำ / พิสิษฐ์ เพชรคงพิสิษฐ์ เพชรคง
2546ผลของการให้ความร้อนในการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารโดยใช้เทอร์โมฟิลิคแบคทีเรีย / สรพรรณ อมตธรรมสรพรรณ อมตธรรม
2546การพาความร้อนของชุดแท่งจัตุรัสร้อนที่ทำมุม 45 องศากับทิศทางการไหล และเรียงตัวในแนวเดียวกัน / น้ำมนต์ โชติวิศรุตน้ำมนต์ โชติวิศรุต
2551การจำลองและการตรวจสอบสภาพความถูกต้องทางความร้อนภายในห้องโดยสารรถยนต์โดยใช้การคำนวณทางพลศาสตร์ของไหล = Simulation and validation of thermal environment inside car cabin using computational fluid danamics / รณชาติ มั่นศิลป์รณชาติ มั่นศิลป์
2546ขีดจำกัดสมรรถนะของท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิด โดยใช้สารทำงาน เอ็มพี 39 และเอชพี 62 / ประภัสสร อนุชิตชาญชัยประภัสสร อนุชิตชาญชัย
2542เครื่องอุ่นอากาศแบบท่อความร้อนและการประยุกต์ใช้งานในการอบแห้งยิปซั่ม = Heat pipe air - preheater and its application in Gypsum drying / พัฒนพงศ์ ขันทาพัฒนพงศ์ ขันทา
2542การประมาณค่าอัตราการไหลเชิงมวลของของไหลในท่อโดยการวิเคราะห์ความร้อนสูญเสีย / ธีชวัน ศรีสุวรรณธีชวัน ศรีสุวรรณ
2553การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ความร้อนของการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน = Thermo-economic analysis of electricity generation from a coal-fired power plant / นิรันดร์ เขียวดีนิรันดร์ เขียวดี