Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 319 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Oct-2015การลดเปอร์เซ็นต์ผักใบเขียวในกระบวนการดองผักกาดเขียวปลีโดยการออกแบบการทดลองแบบ แฟกทอเรียลเชิงเศษส่วนผศ.ดร.สรรฐติชัย ชีวสุทธิศิลป์; นครินทร์ สุภา
Dec-2558การใช้ฟังก์ชันประกอบความเสียหายของผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อประเมินค่าความสูญเสียจากไฟฟ้าดับในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝางรศ.ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ; เทอดพงษ์ มั่งมูล
Mar-2015การหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในกระบวนการขัดขอบนอกแผ่นแก้วสำหรับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรฐติชัย ชีวสุทธิศิลป์; เสน่ห์ ยาวิชัย
Mar-2015การพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบเทียบโอนหน่วยกิตการศึกษาดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ; สมคิด สุขสวัสดิ์
Dec-2556การปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังในร้านจำหน่ายอะไหล่รถแทรกเตอร์ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันตภัณฑ์ลำปางอนิรุท ไชยจารุวณิช; ปานวรินทร์ วิญญา
Aug-2014วิธีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนช่างเทคนิคสำหรับงานก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่อนิรุทธ์ ธงไชย; วริทธิ์ ธีระวร
Jul-2014การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานคลังวัสดุก่อสร้าง : กรณีศึกษาบริษัทโฮมมาร์ท เชียงใหม่วีระกิจ จำกัดชมพูนุท เกษมเศรษฐ์; พุทธวรรษ จรัสพันธุ์กุล
Aug-2014การจัดการปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาคมในขบวนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่อนิรุทธ์ ธงไชย; ธีระนันท์ ใจสม
Aug-2014การวิเคราะห์ความผันผวนของราคาค่าก่อสร้างอาคารชุดในจังหวัดเชียงใหม่ปุ่น เที่ยวบูรณธรรม; ภาสกร เหล็กสมบูรณ์
Aug-2014การเลือกแผนการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กนกสูตร ตระกูลสมบัติ