Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 281 (Search time: 0.021 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
26-Nov-2557แนวทางการคัดเลือกโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์; ฉัตรชัย สุวรรณการีย์กุล; Chatchai Suwankaleekul
Dec-2558การใช้ฟังก์ชันประกอบความเสียหายของผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อประเมินค่าความสูญเสียจากไฟฟ้าดับในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝางรศ.ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ; เทอดพงษ์ มั่งมูล
Dec-2556การปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังในร้านจำหน่ายอะไหล่รถแทรกเตอร์ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันตภัณฑ์ลำปางอนิรุท ไชยจารุวณิช; ปานวรินทร์ วิญญา
Jul-2558การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชนโดยวิธีปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถ กรณีศึกษาเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม; กมล ชัยรัตน์
Jan-2558รูปแบบรายการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างที่เหมาะสมสำหรับโครงการบ้านจัดสรรอนิรุทธ์ ธงไชย; พิมพญา โคสุวรรณ
Jul-2558การพัฒนาโปรแกรมรู้จำตัวอักษรสำหรับการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์อ.ดร.กานต์ ปทานุคม; ปฐวี อินทรัตน์
Dec-2558การจัดการและใช้ประโยชน์ยางรถยนต์ใช้แล้วด้านพลังงานในพื้นที่เชียงใหม่รศ.ดร. นคร ทิพยาวงศ์; สราวุธ เส็งหะพันธุ์
Aug-2558การพัฒนาระบบจัดการโครงการซอฟต์แวร์แบบกราฟด้วยวิธีเส้นทางวิกฤติรศ.ดร. จักรพงศ์ นาทวิชัย; ศุภฤกษ์ ศักดิ์ใหญ่
5-Aug-2557การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของอุตสาหกรรมก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม; อานนท์ บุญช่วย
7-Aug-2557การตัดสินใจแบบฟัซซีสำหรับหุ่นยนต์ผู้รักษาประตูผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล; ประเสริฐ ฉินสวัสดิ์พันธุ์