Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.016 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
5-Aug-2557การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของอุตสาหกรรมก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม; อานนท์ บุญช่วย
2555ปริมาณวัสดุก่อสร้างต่อหน่วยสำหรับงานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของหน่วยงานราชการ = Unit quantities of construction material in reinforced concrete government buildings / วสันต์ ตันติวรวิทย์วสันต์ ตันติวรวิทย์
Apr-2559การสำรวจวิธีการประมาณการค่าอำนวยการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างอาคารอนิรุทธ์ ธงไชย; กนกศักดิ์ โล่ห์สุวรรณ
2556การศึกษษเปรียบเทียบต้นทุนในการลำเลียงวัสดุก่อผนังของอาคารไม่เกิน 6 ชั้น = Compare the cost of transporting the material masonry, the building high rise no more than 6 floors / ก่อพงศ์ เจษฎาพันธ์ก่อพงศ์ เจษฎาพันธ์
2556กระบวนการจัดระดับความสำคัญในการประเมินความสามารถผู้รับเหมาก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Prioritization methods in performance assessment of construction contractor local administrative organization / สิทธิพงษ์ อินทร์ปาสิทธิพงษ์ อินทร์ปา
2552การจักการความบกพร่องของงานก่อสร้างในโครงการบ้านจัดสรร = Construction defects management in housing estate projects / จิรภัทร์ คงคาไหวจิรภัทร์ คงคาไหว
2552กรอบการประเมินความเสี่ยงสำหรับช่วงก่อนการก่อสร้างของโครงการชลประทานขนาดกลาง = Risk assessment framework for medium scale irrigation project during pre-construction phase / กิตติพร ฉวีสุขกิตติพร ฉวีสุข
2552ข้อพิพาททางการก่อสร้างในโครงการพัฒนาเกษตรชลประทานแม่กวง ระยะที่ 3 = Construction disputes in Maekuang irrigated agriculture development project phase III / พิทยา อิ่มเอมพิทยา อิ่มเอม
2550ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจรับเหมาในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting contractor business in Chiang Mai Province / สัมพันธ์ โยธกุลสิริสัมพันธ์ โยธกุลสิริ