AGRI: Theses : [1809] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 1809
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Effects of the biological insecticide, NeemAzal-T/S, on herbivorous insects and their natural enemies on trees in urban area, Stuttgart, Germany = ผลของสารกำจัดแมลงชีวภาพ NeemAzal-T/S ต่อแมลงกินพืชและศัตรูธรรมชาติบนต้นไม้ในพื้นที่เขตเมือง สตุทการ์ท ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี / Kai Eric BauerBauer, Kai Eric
2013Evaluation of soil fertility in permanent planting stations in a no-till maize farming system practiced by small farm holders in Western Central Zimbabwe = การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินในหลุมปลูกถาวรในระบบการทาฟาร์มข้าวโพดแบบไม่ไถพรวนของเกษตรกรรายย่อยในตอนกลางทางตะวันตกของประเทศซิมบับเว / Daniel Philip BlankBlank, Daniel Philip
2555อัตราส่วนที่เหมาะสมของฟีโรโมนสังเคราะห์เพื่อดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผัก = Suitable ratio of synthetic pheromone for attracting diamondback moth, Plutella xylostella L. / อนุสรณ์ พงษ์มีอนุสรณ์ พงษ์มี
2556ความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน MC2R ต่อลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองไทย = Genetic variation of MC2R gene on growth traits in Thai indigenous chickens / นัทนา โปธาคำนันทนา โปธาคำ
2555การแยกและการหาลักษณะเฉพาะของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของพริกกะเหรี่ยง = Isolation and characterization of antagonistic bacteria to control postharvest disease of Karen chili / นริศรา สุวรรณนริศรา สุวรรณ
2555การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร = Participatory extension of organic fertilizer use by Tambon Nong Luang administrative organization, Lan Krabue district, Kamphaeng Phet province / ศิรินภา อ้นบางเขนศิรินภา อ้นบางเขน
2012Characteristics and varietal phylogenetics of Peliosanthes teta Andr., Basella alba L. and Gymnema inodorum Decne. collected from some areas in the upper-north of Thailand = ลักษณะเฉพาะและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในระดับพันธุ์ของผักนางแลว ผักปลัง และผักเชียงดาที่รวบรวมจากบางพื้นที่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย / Phichai ChaiklaPhichai Chaikla
2012Analysis of knowledge of integrated soil nutrient management in sugarcane production system at Paukkaung Township, Myanmar = การวิเคราะห์ความรู้ของการจัดการธาตุอาหารในดินแบบบูรณาการของระบบการผลิตอ้อยใน เมืองป้าวคอง ประเทศเมียนม่าร์ / Min Zaw OoMin Zaw Oo
2555การใช้ใบปาล์มน้ำมันกับหญ้ากินนีสีม่วงเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคนม = Use of Oil Palm Fronds and Purple Guinea Grass as Sources of Roughages of Dairy Cows / ชลนภา มุ่งดีชลนภา มุ่งดี
2012Doubled haploids synthetic seed production in local Thai rice genotypes by anther culture = การผลิตเมล็ดสังเคราะห์ดับเบิ้ลแฮปพลอยด์ในพันธุ์ข้าวไทยพื้นเมืองโดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร / Piyachai PremvaranonPiyachai Premvaranon
2012Factors influencing sustainable coconut-based farming systems of smallholder farmers in Gampaha district, Sri Lanka = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระบบการทำฟาร์มที่มีมะพร้าวเป็นพืชหลักอย่างยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อยในอำเภอกำพาล่า ประเทศศรีลังกา / Siyambalapitiyage Dona Kamani PriyadarshaniSiyambalapitiyage Dona Kamani Priyadarshani
2012Growth and development of purple glutinous rice and the construction of its growth model = การเจริญเติบโตและพัฒนาการของข้าวเหนียวก่าและการสร้างแบบจาลองการเจริญเติบโต / Saibua KhempetSaibua Khempet
2009Effect of rainfall variation on soil carbon dioxide efflux in wheat and peanut fields = ผลของความแปรปรวนของปริมาณน้ำฝนต่อการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากดินใน แปลงปลูกข้าวสาลีและถั่วลิสง / Chompunut ChayawatChompunut Chayawat
2012Taxonomy and phylogeny of powdery mildew fungi in tribe erysipheae = อนุกรมวิธานและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราแป้งในไทรบ์ Erysipheae / Rangsi DivarangkoonRangsi Divarangkoon
2012Assessment of spatial land use change in Pak Ou district, Luangprabang Province, Loa PDR = การประเมินการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่ เมืองปากอู แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Phoutthasack PhoummasonePhoutthasack Phoummasone
2011Varietal improvement of snow pea for powdery mildew resistance = การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลันเตาฝักใหญ่เพื่อต้านทานต่อโรคราแป้ง / Anchan ChompupoungAnchan Chompupoung
2012Pine growth, soil properties and succession in Pinus kesiya plantations, and influence of fragmented forests on reforestation in Boakaew highland watershed, Chiang Mai province = การเติบโตของไม้สน สมบัติดินและการทดแทนในสวนป่าไม้สนสามใบและอิทธิพลของป่าที่เหลือเป็นหย่อมต่อการปลูกป่าในลุ่มน้ำที่สูงบ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ / Ampai PornleesangsuwanAmpai Pornleesangsuwan
2012Learning model on sufficiency economy philosophy for farmers in Phitsanulok provience, Thailand = รูปแบบการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย / Sirin SimarakSirin Simarak
2012Characters and floral development of diploid and tetraploid fire lily (Hippeastrum spp.) = ลักษณะและพัฒนาการทางดอกของว่านสี่ทิศดิพลอยด์และเททระพลอยด์ / Prapassorn ArayakitcharoenchaiPrapassorn Arayakitcharoenchai
2012Plant diversity, carbon sinks and nutrient accumulation in ecosystems of dry dipterocarp forest with and without fire at Intakin silvicultural research station, Chiang Mai province = ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ การสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารในระบบนิเวศป่าเต็งรังที่มีไฟป่าและไม่มีไฟป่าบริเวณสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่ / Saroj WattanasuksakulSaroj Wattanasuksakul
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 1809