Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.055 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552แผนการผลิตผักปลอดภัยที่เหมาะสมของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Optimum plans for chemical residual-free vegetable production of farmer groups in Chiang Mai Province / ดนัย หาญจริงดนัย หาญจริง
2551แนวทางการพัฒนาอาาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ = Approach to occupational development of farmers in land reform zone, Chiang Mai province \ สถิตย์ อุปาลีสถิตย์ อุปาลี
2551ความเต็มใจยอมรับมาตรการการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สาตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ = Willingness to accept soil and water conservation measures of farmers in Upper Maesa Watershed, Chiang Mai Province / เก นันทะเสนเก นันทะเสน
2552การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Mobile phone utilization of farmers,Chiang Mai province / ณรัฐ รัตนเจริญณรัฐ รัตนเจริญ
2554ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และสิ่งสนับสนุนอันจำเป็นในการปลูกป่าไม้สักของเกษตรกรรายย่อย จังหวัดเชียงใหม่ = Economic feasibility and required supports for teak plantation of small farmers in Chiang Mai Province / อรพรรณ ประดิษฐ์อรพรรณ ประดิษฐ์
2553ประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตข้าวของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เส้นพรมแดนการเลือกตนเอง = Technical efficiency of rice production of farmers in Chiang Mai province using self-selectivity frontier Function / พรพรรณ ธิมายอมพรพรรณ ธิมายอม
2553ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตลำไยนอกฤดูของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting off-season Longan production of farmers, Chiang Mai Province / คณาธิป คำวังคณาธิป คำวัง
2552ความรู้ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' knowledge in sufficiency economy philosophy in Chiang Mai Province / สลิน สุวรรณวงศ์สลิน สุวรรณวงค์
2555การประเมินมูลค่าที่ดินที่ใช้ในการเกษตรในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Appraisal of agricultural land values in Mae Taeng District, Chiang Mai Province / มณฑิรา โหงอ่อนมณฑิรา โหงอ่อน
2555ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของผู้เลี้ยงผึ้งใน จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge, attitude and good agricultural practice of apiarists in Chiang Mai Province / วรรณภัสสรณ์ มณีเป็ญวรรณภัสสรณ์ มณีเป็ญ