Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-60 of 1809 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2539ความต้องการความรู้เกี่ยวกับระบบเกษตรผสมผสานของเกษตรตำบล ในเขตภาคเหนือตอนล่าง / พนารัตน์ พนัสจุฑาบูลย์พนารัตน์ พนัสจุฑาบูลย์
2539ความคิดเห็นของเกษตรกรชาวสวนยางต่อการดำเนินงานของตลาดกลางยางพาราอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / นวรัตน์ หนูสังข์นวรัตน์ หนูสังข์
2539การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลิน ในยอดลำไยพันธุ์ดอ ก่อนการออกดอก / นพพร บุญปลอดนพพร บุญปลอด
2539ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกป่าชุมชนของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาป่าไม้เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ / วัชรีพร นนทจิตรวัชรีพร นนทจิตร
2539การคาดคะเนความงอกและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเมล็ดข้าวบาร์เลย์โดยใช้ดัชนีความแข็งแรงของเมล็ด / ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
2538ผลของสภาพการปลูกและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่มีต่อคุณภาพในการบริโภคและการแปรรูปของมันฝรั่ง / วิวัฒน์ ภานุอำไพวิวัฒน์ ภานุอำไพ
2538ทัศนคติของนักวิชาการเกษตรในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ / ประภัสสร ทองประเสริฐแสงประภัสสร ทองประเสริฐแสง
2539อิทธิพลของระดับน้ำ การให้ร่มเงา และสารกำจัดวัชพืชต่อการเจริญเติบโตของวัชพืชคางกบคางไก่ในหอมแดง / อาณัติ เจริญพงษ์อาณัติ เจริญพงษ์
1995Rice quality in relation to fertilizer management and market prices in Yunnan = คุณภาพข้าวที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการปุ๋ยและราคาตลาดในมณฑลยูนนาน / Chen LijuanChen, Lijuan
2539การสร้างหัวของว่านมหาลาภ / พิกุล สุรพรไพบูลย์พิกุล สุรพรไพบูลย์