Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1801-1809 of 1809 (Search time: 0.031 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2541เทคโนโลยีการอบแห้งลำไยและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน / ทองวัน ปัญญาแก้วทองวัน ปัญญาแก้ว
2541การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรต่างระดับ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / ชูศักดิ์ เทพสารชูศักดิ์ เทพสาร
2541ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้มุ้งตาข่ายในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชผักของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ / ละไมพร สายทองละไมพร สายทอง
2541ความคิดเห็นของเกษตรหมู่บ้านต่อการปฏิบัติงานของเกษตรตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ / วิธาน เชิญทองวิธาน เชิญทอง
2541การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดสภาพนาของเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย / มานพ สุขสอาดมานพ สุขสอาด
2541ความต้องการในการฝึกอบรมของปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 / มาโนทย์ รุ่งสวัสดิ์มาโนทย์ รุ่งสวัสดิ์
Jul-2557บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนาการเกษตรในจังหวัดพะเยาสุรพล เศรษฐบุตร; จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; ธนะชัย พันธ์เกษมสุข; นิศานาถ ธนะรังสฤษฏ์
Jun-2014Farmers’ Perception and Adaptation in Organic Vegetable Production for Sustainable Livelihood in Chiang Mai Provinceบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์; สุรพล เศรษฐบุตร; ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ; Nathitakarn Pinthukas
Jul-2014Estimation of Longan Yield Using Bayesian Belief Network Modeling in Phrao District, Chiang Mai Provinceชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์; เบญจพรรณ เอกะสิงห์; อรรถชัย จินตะเวช; วรวีรุกรณ์ วีระจิตต์; Vorraveerukorn Veerachitt