Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 22 (Search time: 0.011 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2532ศึกษาเฮตเทอโรซีสของข้าวพันธุ์ลูกผสม (Oryza sativa L.) / อาจอง เลี้ยงล่ำอาจอง เลี้ยงล่ำ
2549ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองพันธุ์เหมยนอง = Genetic diversity of local rice cv. Muey Nawng / พจนีย์ สุภามงคลพจนีย์ สุภามงคล
2547กลไกทางสรีระและโมเลกุลที่กำหนดสมรรถภาพในการใช้ธาตุเหล็กในพันธุ์ข้าวไทย = Physiological and molecular basis for Iron efficiency in Thai rice genotypes / รัตญา ยานะพันธุ์รัตญา ยานะพันธุ์
2547โครงสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย = The Structure of genetic diversity in a Local Thai rice germplasm / ทรายแก้ว มีสินทรายแก้ว มีสิน
2549การประเมินลักษณะประชากรข้าวป่าสามัญจากแหล่งปลูกข้าวของประเทศไทย = Characterization of common wild rice populations from main rice growing regions of Thailand / อดิเรก ปัญญาลืออดิเรก ปัญญาลือ
2537การถ่ายทอดลักษณะพันธุ์เบา ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตจากการผสมพันธุ์ข้าวระหว่างจาโปนิก้าและอินดิก้า / สุรางค์ศรี วาเพชรสุรางค์ศรี วาเพชร
2547ความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในเชื้อพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 1 ของเกษตรกร = Genetic diversity within farmer's seedlots of Supanburi 1 Rice / รณชิต จินดาหลวงรณชิต จินดาหลวง
2547ความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรข้าวป่า = Genetic diversity in wild rice populations / เทอดศักดิ์ อนากาศเทอดศักดิ์ อนากาศ
2547การผสมพันธุ์ข้ามชนิดระหว่างข้าวพันธุ์ปลูกและข้าวพันธุ์ป่า = Interspecific hybridization between cultivated rice (Oryza sativa L.) and wild rice (O. rufipogon) / ธีรศักดิ์ สินธุเขียวธีรศักดิ์ สินธุเขียว
2548ความแปรปรวนของการพัฒนาเมล็ดและความสัมพันธ์กับคุณภาพข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 = Variation of grain development and its relationship to grain quality in rice cv. KhaoDawk Mali 105 / มุทิตา หย่างถาวรมุทิตา หย่างถาวร