Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 1524 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2536ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรสตรีที่มีต่อการประกอบอาชีพในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา / ชูชาติ บุญยังชูชาติ บุญยัง
2546การใช้กากเมล็ดฝ้ายเป็นอาหารโค / อำพล วริทธิธรรมอำพล วริทธิธรรม
2542การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / เอนก รัตนกมลการนต์เอนก รัตนกมลกานต์
2542ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรมกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / ประเสริฐ สุภาประเสริฐ สุภา
2542ความต้องการสารสนเทศของเกษตรอำเภอในเขตภาคเหนือผ่านทางส่งเสริมเน็ท / วรัปสร สุนทรสิงห์วรัปสร สุนทรสิงห์
2544การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากต้นต๋าวในป่าโดยชุมชนบ้านน้ำกิ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน / ชาติชาย ธราวรรณชาติชาย ธราวรรณ
2549จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและการจำแนกชนิดด้วยเทคนิคทางโมเลกุล = Effective microorganisms for agricultural and agroindustrial waste degradation and molecular techniques for identification / นันพนา จันทร์แก้วนันพนา จันทร์แก้ว
2542ความแปรปรวนทางไอโซไซม์ สัณฐานวิทยา ผลผลิต และคุณภาพการหุงต้มของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ / นงนุช ประดิษฐ์นงนุช ประดิษฐ์
2542ความตระหนักของนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา ที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ / ประกวด พายัพสถานประกวด พายัพสถาน
2550การตอบสนองของถั่วลิสงต่อการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์และยิปซัม = Responses of peanut to soil improvement by organic fertilizer and Gypsum / กมล กองคำกมล กองคำ