Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 56 (Search time: 0.017 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ความต้องการในการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรของเกษตรกร ในตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / รื่นฤทัย เขตต์นนท์รื่นฤทัย เขตต์นนท์
2539การยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่เนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงอิสระจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
2554ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และสิ่งสนับสนุนอันจำเป็นในการปลูกป่าไม้สักของเกษตรกรรายย่อย จังหวัดเชียงใหม่ = Economic feasibility and required supports for teak plantation of small farmers in Chiang Mai Province / อรพรรณ ประดิษฐ์อรพรรณ ประดิษฐ์
2553ประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตข้าวของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เส้นพรมแดนการเลือกตนเอง = Technical efficiency of rice production of farmers in Chiang Mai province using self-selectivity frontier Function / พรพรรณ ธิมายอมพรพรรณ ธิมายอม
2553ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตลำไยนอกฤดูของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting off-season Longan production of farmers, Chiang Mai Province / คณาธิป คำวังคณาธิป คำวัง
2552ความรู้ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' knowledge in sufficiency economy philosophy in Chiang Mai Province / สลิน สุวรรณวงศ์สลิน สุวรรณวงค์
2540ความตระหนักของเกษตรตำบลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ / อัจฉภูมิ บัดติยาอัจฉภูมิ บัดติยา
2545ความต้องการพัฒนาการเกษตรของเกษตรกรเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พรรณี พิบูลย์พรรณี พิบูลย์
2555การประเมินมูลค่าที่ดินที่ใช้ในการเกษตรในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Appraisal of agricultural land values in Mae Taeng District, Chiang Mai Province / มณฑิรา โหงอ่อนมณฑิรา โหงอ่อน
2545ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพของเกษตรกรรายย่อย ในจังหวัดเชียงใหม่ / จักรพงษ์ วงศาพานจักรพงษ์ วงศาพาน