Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 56 (Search time: 0.024 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2537บทบาทที่คาดหวังกับบทบาทที่เป็นจริงของตลาดนัดโค กระบือ ในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในทัศนะของเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ / ศิริลักษณ์ กมลศิริลักษณ์ กมล
2546การยอมรับการทำการเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / ทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ
2538ความคิดเห็นของผู้นำเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการจัดตั้งสภาการเกษตรแห่งชาติ / สินีนุช ครุธเมืองสินีนุช ครุฑเมือง
2544การปลูกและการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านของเกษตรกร อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / สานิตย์ บัวสถิตย์สานิตย์ บัวสถิตย์
2544การเปรียบเทียบการเลี้ยงสุกรขุนประเภทมีสัญญาผูกพันกับการเลี้ยงแบบอิสระ ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / เสกสม คงนุมัติเสกสม คงนุมัติ
2549ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the Nile Tilapia production efficiency of famers in Chiang Mai province / อนุสรณ์ แสนอาษาอนุสรณ์ แสนอาษา
2549การจัดการธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการตลาดของผู้เลี้ยงผึ้งในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Business management and strategies for marketing development of beekeepers in Chiang Mai and Lamphun province / นพพร ตันติศิรินทร์;"Business management and strategies for marketing development of beekeepers in Chiang Mai and Lamphun province"นพพร ตันติศิรินทร์
2544การผลิตและการจำหน่ายปทุมมาของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / จุไรรัตน์ อินทะนินจุไรรัตน์ อินทะนิน
2544กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักของเกษตรกร เพอการขนส่งทางอากาศ จังหวัดเชียงใหม่ / ทักษิณ รักจริงทักษิณ รักจริง
2546ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในจังหวัดเชียงใหม่ / วสันต์ ชะลอวสันต์ ชะลอ