Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 31 (Search time: 0.019 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2541เวลาและอัตราการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนต่อการตรึงไนโตรเจน และผลผลิตของถั่วเหลืองพันธุ์ ชม.60 / ปริญญาวดี บานชื่นปริญญาวดี บานชื่น
2545ผลของระบบการจัดการธาตุไนโตรเจนและธาตุเหล็กต่อผลผลิต คุณภาพการสี และคุณค่าทางโภชนาการของข้าว / กรรณิการ์ นามวงศ์กรรณิการ์ นามวงศ์
2543ผลของไนโตรเจนในรูปไนเตรทและแอมโมเนียมต่อการออกดอกของลิ้นจี่ / อาภรณ์ อรุณศิริโชคอาภรณ์ อรุณศิริโชค
2538เสถียรภาพของผลผลิตและคุณภาพเพื่อการทำมอลท์ของข้าวบาร์เลย์ภายใต้สภาพวันปลูกและระดับปุ๋ยไนโตรเจนที่ต่างกัน / พจน์ วัจนะภูมิพจน์ วัจนะภูมิ
2544การประเมินอัตราให้ปุ๋ยไนโตรเจนแต่งหน้าที่เหมาะสมในการผลิตข้าว โดยพิจารณาจากความเข้มข้นของไนโตรเจนและคลอโรฟิลล์ในใบอ่อน / ณัฐพงศ์ ศรีภูมั่นณัฐพงศ์ ศรีภูมั่น
2551ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพการสีและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดข้าวในช่วงระยะเวลาการเก็บรักษา = Effect of ntrogen fertilizer on growth, yield, milling quality and antioxidant quantity of rice grain during storage period / กมลทิพย์ เรารัตน์กมลทิพย์ เรารัตน์
2551ผลของชนิดปุ๋ยพืชสดและอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน = Effects of green manure types and suitable Nitrogen Fertilizer rates on growth and yield of sweet corn / ศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุลศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล
2552การวิเคราะห์ลักษณะประจำพันธุ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ต่างกัน และการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวไร่พันธุ์ท้องถิ่นที่บ้านอาโยะใหม่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย = Characterization of local upland rice under different environmetal and response to N-Fertilizer at Ban Ayomai Mae Fah Luang district, Chiang Rai province / วชิราวุธ ชนะเคนวชิราวุธ ชนะเคน
2538อิทธิพลของการเสริมปุ๋ยไนโตรเจนในระยะเริ่มติดฝักต่อคุณภาพและผลผลิตของถั่วเหลือง / พงศ์พันธุ์ จึงอยู่สุขพงศ์พันธุ์ จึงอยู่สุข
2539ผลกระทบของปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปตัสเซียม และจุลธาตุต่อคุณภาพและผลผลิตของส้มเขียวหวาน ที่ปลูกในดินชุดเชียงคาน / ภิญโญ ศิรินันท์ภิญโญ ศิรินันท์