Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 216 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2542ความแปรปรวนทางไอโซไซม์ สัณฐานวิทยา ผลผลิต และคุณภาพการหุงต้มของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ / นงนุช ประดิษฐ์นงนุช ประดิษฐ์
2549ผลของเถ้าหนักต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตของพืชและสิ่งแวดล้อม = Effects of bottom ash on crop growth yield and environment / ฟ้าไพลิน ไชยวรรณฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
2539การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลิน ในยอดลำไยพันธุ์ดอ ก่อนการออกดอก / นพพร บุญปลอดนพพร บุญปลอด
2538ผลของสภาพการปลูกและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่มีต่อคุณภาพในการบริโภคและการแปรรูปของมันฝรั่ง / วิวัฒน์ ภานุอำไพวิวัฒน์ ภานุอำไพ
2540ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพื้นที่ใบและมุมใบของถั่วเหลืองลูกผสมชั่วที่ 3 กับผลผลิตของประชากรสืบเนื่องในชั่วที่ 5 / ขวัญชัย เขียวพุ่มขวัญชัย เขียวพุ่ม
2540การพัฒนาวัสดุเพาะและการเปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดนางรมลูกผสม / เจนฟาง ถิรกันฑรเจนฟาง ถิรกันฑร
2540การคัดเลือกโมโนคาริออน ของเห็ดนางรมเพื่อการผสมพันธุ์ / สุวรรณี จันทร์ตาสุวรรณี จันทร์ตา
2541ผลของวิธีการลดความชื้นก่อนการเก็บเกี่ยว ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวต้นฝน / เยาวเรศ ไชยกันทาเยาวเรศ ไชยกันทา
2541การประเมินผลโครงการเร่งรัดการผลิตและปรับปรุงคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิปี 2540 ในจังหวัดอุตรดิตถ์ / ประไพศรี บุรีคำประไพศรี บุรีคำ
2541การจำแนกพันธุ์ลำไยโดยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิสและเซลล์พันธุศาสตร์ / ปนัดดา กาญจนะปนัดดา กาญจนะ