Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 219 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การเปลี่ยนแปลงแอมโมเนียมและไนเตรตในดินที่มีส่วนสัมพันธ์กับการผลิตข้าว / วีณา นิลวงศ์วีณา นิลวงศ์
2543การผลิตและการตลาดปทุมมาเพื่อการส่งออก ในภาคเหนือของประเทศไทย / ประสบ บุตรพลอยประสบ บุตรพลอย
2543สภาวะการปลูกลำไยเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรในจังหวัดเชียงราย / สุรพล ทองทาสุรพล ทองทา
2543ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่เกษตรกรผลิตให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ / นิตยา ชัยคำนิตยา ชัยคำ
2551ผลของเชื้อแบรดี้ไรโซเบียม ความลึกของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและการจัดการปุ๋ย ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และการตรึงไนโตรเจนของถั่วเหลืองฝักสด = Effects of bradyrhizobium, deep placement of nitrogen fertilizer and fertilizer management on geowth yield and N2 fixation of vegetable soybean / จริยา ฉัตรคำจริยา ฉัตรคำ
2554การเปรียบเทียบพัฒนาการ การเจริญเติบโต ผลผลิตและ คุณภาพเมล็ดของข้าวเหนียวก่ำภายใต้วิธีการปลูกและ ระดับไนโตรเจนที่ต่างกัน = Comparison of development, growth, yield and grain quality of Glutinous Purple Rice under different planting methods and Nitrogen levels / วันเพ็ญ เนาว์แก้ววันเพ็ญ เนาว์แก้ว
2543การตอบสนองของประชากรข้าวสาลีที่มีการกระจายตัวทางพันธุกรรมต่อการขาดโบรอน / สุภาวดี ง้อเหรียญสุภาวดี ง้อเหรียญ
2551ผลของการปลูกแถวแคบที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองพันธุ์ ชม. 60 = Effect of narrow row spacing on growth and yield in soybean cv. CM 60 / นพพล ศรีธาราธิคุณนพพล ศรีธาราธิคุณ
2543ผลการจัดเนื้อหาโดยภาพนิ่งประกอบเสียงต่อการรับรู้เรื่องการปลูกข้าว ของเกษตรกรในตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / นิวัติ ชาติดีนิวัติ ชาติดี
2551ประสิทธิผลของเชื้อราปฏิปักษ์ Trichoderma spp. ต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของถั่วเหลืองในระยะต้นอ่อน = Efficacy of antagonistic fungi Trichoderma spp. in control of anthracnose soybean seedling \ เกศิณี แก้วมาลาเกศิณี แก้วมาลา