Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 23 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2538ประเมินผลโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาน้ำจืด ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี = An evaluation of agricultural short-course training on freshwater fish culture project implemented by Rajamangala Institute of Technology, Chantaburi campus / พิชัย ไชยเสนาพิชัย ไชยเสนา
2539การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการอนุรักษ์ป่าชุมชน บ้านตลาดขี้เหล็ก ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / สันติ พัฒนาศักดิ์สันติ พัฒนาศักดิ์
2539การศึกษาสภาพการเกษตรและความต้องการของเกษตรกรในการส่งเสริมการปลูกพืชไร่ฤดูแล้ง ในเขตอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ / ปรัชญา เมษสุวรรณปรัชญา เมษสุวรรณ
2539ความคิดเห็นของสมาชิกเกษตรกรชาวไร่อ้อยในจังหวัดสระบุรี ที่มีต่อการดำเนินงานของสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 5 / ซ่อนกลิ่น ทรัพย์เวชซ่อนกลิ่น ทรัพย์เวช
2537ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมาชิกภาพของเกษตรกรผู้เป็นสมาชิก และไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ / สาโรช มณีใสสาโรช มณีใส
2538ปัจจัยที่มีผลต่อกิจการการแปรรูปถั่วเหลืองของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / ทรงคุณ ทรงธรรมวัฒน์ทรงคุณ ทรงธรรมวัฒน์
2537การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรในจังหวัดลำพูน / จิรายุ ทองเขาอ่อนจิรายุ ทองเขาอ่อน
2537การคาดหวังของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดลำปางต่อระบบการส่งเสริมการเกษตรแผนใหม่ / สมเกียรติ ขาวสมบูรณ์สมเกียรติ ขาวสมบูรณ์
2537การผลิตกุหลาบเพื่อการค้าของเกษตรกรเชียงใหม่ / สุขชัย ตระกูลศุภชัยสุขชัย ตระกูลศุภชัย
2538ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' opinion on the paddy mortgage scheme of the Bank of Agriculture and Agricultural Co-operatives' Sanpatong district branch. Chiang Mai province / สุชาติ ภิญโญสุชาติ ภิญโญ