Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.006 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2538ประเมินผลโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาน้ำจืด ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี = An evaluation of agricultural short-course training on freshwater fish culture project implemented by Rajamangala Institute of Technology, Chantaburi campus / พิชัย ไชยเสนาพิชัย ไชยเสนา
2538ปัจจัยที่มีผลต่อกิจการการแปรรูปถั่วเหลืองของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / ทรงคุณ ทรงธรรมวัฒน์ทรงคุณ ทรงธรรมวัฒน์
2538ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' opinion on the paddy mortgage scheme of the Bank of Agriculture and Agricultural Co-operatives' Sanpatong district branch. Chiang Mai province / สุชาติ ภิญโญสุชาติ ภิญโญ
2538ผลกระทบของการติดเฮโรอีนต่อสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกร : กรณีศึกษาพื้นที่ม่อนยะ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = The impact of drug addiction on the living condition of the farmers. : A case study in Mon Ya area, Bawkaow subdistrict, Samoeng district, Chiang Mai province / พิพัฒน์ ศรีอุปโยพิพัฒน์ ศรีอุปโย
2538ความต้องการในการฝึกอบรมของพัฒนากรในเขตความรับผิดชอบของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 / อัจฉรีย์ เตโชฬารอัจฉรีย์ เตโชฬาร