Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.012 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกข้าวญี่ปุ่นของเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์พร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting japonica rice production of Phrao Cooperatives Ltd. Phrao District, Chiang Mai Province / วิเชียร บรรจงการวิเชียร บรรจงการ
2548การผลิตและการตลาดน้ำอ้อยของเกษตรกรผู้ปลูกและผลิตน้ำอ้อย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Jaggery production and marketing of jaggery farmers in Phrao District, Chiang Mai Privince / รมณา สัมฤทธิ์รมณา สัมฤทธิ์
2547ภูมิปัญญาการผลิต การแปรรูป และการตลาดน้ำอ้อย ของเกษตรกร อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Local wisdom of Phrao farmers on sugarcane production and jaggery processing and marketing, Chiang Mai Province / วิไลวรรณ แสงวงศ์วิไลวรรณ แสงวงศ์
2546การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิกสหกรณ์ ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / สุพัฒน์ ทองแก้วสุพัฒน์ ทองแก้ว
2549แนวทางพัฒนาการผลิตการจำหน่ายมะม่วงของกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกมะม่วงส่งออก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Development approach of Mango production and distribution for export of Mango growers groups, Phrao District, Chiang Mai Province / ชาตรี อัฐวงศ์ชาตรี อัฐวงศ์
2546ความต้องการในการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Farmer's needs of organic rice production in Phrao District, Chiang Mai Province / พรรณพิไล คงอดิศักดิ์พรรณพิไล คงอดิศักดิ์