Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 246 (Search time: 0.015 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2538ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' opinion on the paddy mortgage scheme of the Bank of Agriculture and Agricultural Co-operatives' Sanpatong district branch. Chiang Mai province / สุชาติ ภิญโญสุชาติ ภิญโญ
2539ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการยอมรับระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูงของเกษตรกรบ้านแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / จุฑามาศ มาลีจุฑามาศ มาลี
2538ผลกระทบของการติดเฮโรอีนต่อสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกร : กรณีศึกษาพื้นที่ม่อนยะ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = The impact of drug addiction on the living condition of the farmers. : A case study in Mon Ya area, Bawkaow subdistrict, Samoeng district, Chiang Mai province / พิพัฒน์ ศรีอุปโยพิพัฒน์ ศรีอุปโย
2539ผลสืบเนื่องจากการขายที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / เสาวนีย์ เมฆานุพักตร์เสาวนีย์ เมฆานุพักตร์
2539ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมชาวไร่อ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง / มงคล ผัดผลมงคล ผัดผล
2538ความต้องการในการฝึกอบรมของพัฒนากรในเขตความรับผิดชอบของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 / อัจฉรีย์ เตโชฬารอัจฉรีย์ เตโชฬาร
2539ผลของระยะปลูกที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของใบยาสูบที่ใช้พันซิการ์ / เอกรัตน์ ชโนวรรณะเอกรัตน์ ชโนวรรณะ
Jul-2557ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยาอารี วิบูลย์พงศ์; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; สุพาพร ใจทน
Jun-2557ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคต่อเนื้อสุกรอินทรีย์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่อารี วิบูลย์พงศ์; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; สุกฤตา จิรเมธาศิริ
Aug-2557ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของหมอดินอาสาประจำตำบลในจังหวัดเชียงใหม่จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; รุจ ศิริสัญลักษณ์; อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง; วธัญญู พัฒชะนะ