Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 163 (Search time: 0.013 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรในจังหวัดพะเยาอารี วิบูลย์พงศ์; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; ศันสนีย์ ศรีวิชัย
Oct-2557ปัจจัยที่มีผลต่อเกษตรกรในการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปางรองศาสตราจารย์ พิกุล โค้วสุวรรณ์; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล; กนกวรรณ พิมพา
2557ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่สุรพล เศรษฐบุตร; จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; ดุษฎี ณ ลำปาง; พรรณี วันชัย
Dec-2557ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับภัยพิบัติทางการเกษตรในตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. วรทัศน์ อินทรัคคัมพร; รองศาสตราจารย์ ดุษฎี ณ ลำปาง; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์; เรืองไร อินทรากอง
2538ประเมินผลโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาน้ำจืด ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี = An evaluation of agricultural short-course training on freshwater fish culture project implemented by Rajamangala Institute of Technology, Chantaburi campus / พิชัย ไชยเสนาพิชัย ไชยเสนา
2539การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการอนุรักษ์ป่าชุมชน บ้านตลาดขี้เหล็ก ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / สันติ พัฒนาศักดิ์สันติ พัฒนาศักดิ์
2539การศึกษาสภาพการเกษตรและความต้องการของเกษตรกรในการส่งเสริมการปลูกพืชไร่ฤดูแล้ง ในเขตอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ / ปรัชญา เมษสุวรรณปรัชญา เมษสุวรรณ
2540ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการปลูกพืชตลอดปีในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / ธวัชชัย พงศธรบริรักษ์ธวัชชัย พงศธรบริรักษ์
2539ความคิดเห็นของสมาชิกเกษตรกรชาวไร่อ้อยในจังหวัดสระบุรี ที่มีต่อการดำเนินงานของสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 5 / ซ่อนกลิ่น ทรัพย์เวชซ่อนกลิ่น ทรัพย์เวช
2537ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมาชิกภาพของเกษตรกรผู้เป็นสมาชิก และไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ / สาโรช มณีใสสาโรช มณีใส