Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 115 (Search time: 0.011 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2537ทัศนคติของเกษตรกรชาวเขาที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : กรณีศึกษา ดอยภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน / พัชรินทร์ ยาระนะพัชรินทร์ ยาระนะ
2555กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรโป่งน้ำร้อนที่ได้รับรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2552 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Strengthening process of Pongnamron national outstanding farmer group award in 2009, Fang District, Chiang Mai Province / ทัศนีย์ ดวงแย้มทัศนีย์ ดวงแย้ม
2556ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่ทำประกันภัยข้าวนาปีของเกษตรกรตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers' decision making for not applying in-season rice insurance, Pong Nam Ron Sub-district, Fang District, Chiang Mai Province / ประภัสสร คำใบสีประภัสสร คำใบสี
2546การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Forest resource conservation of highland farmers, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province / พันธ์ศักดิ์ วงค์สูงพันธ์ศักดิ์ วงค์สูง
2547การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกมะเขือม่วงญี่ปุ่นแบบมีพันธสัญญาของบริษัท ลีโอ ฟู้ดส์ จำกัด ในจังหวัดเชียงใหม่ = Socio - economic changes of farmers participating in the Japanese Eggplant contract farming project of Leo Foods Co. Ltd., Chiang Mai Province / ปุณณรัตน์ อุบลจิตปุณณรัตน์ อุบลจิต
2548ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตผักตามระบบการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers'good agricultual practice on vegetable production, Nong Hoi Royal Development Center, Chiang mai Province / ศราวุธ เหล่าอนุสรณ์ศราวุธ เหล่าอนุสรณ์
2546การผลิตและการจำหน่ายองุ่นของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย = Grape production and distribution of farmers in Chiang Mai and Chiang Rai Provinces / ณัฐ กันทาณัฐ กันทา
2546การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิกสหกรณ์ ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / สุพัฒน์ ทองแก้วสุพัฒน์ ทองแก้ว
2546ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับต้นแม่พันธุ์สตอเบอรี่ปลอดโรคของเกษตรกร ในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers adoption of disease-free mother stock of strawberry in Bor Kaew Sub-district, Samoeng District, Chiang Mai Province / เวช เต๋จ๊ะเวช เต๋จ๊ะ
2546การเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Tilapia (Oreochromis niloticus) Culture and impact on environment in San Sai District, Chaing Mai province / ประยูร อาทิประยูร อาทิ