Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-27 of 27 (Search time: 0.07 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ระบบการจัดการความรู้เพื่องานร้องขอความเป็นธรรม = Knowledge management system for the officer of complaint investigation / ชาญชัย โชติเวทธำรงชาญชัย โชติเวทธำรง
2554ระบบการจัดการความรู้ด้านการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิfของเจ้าหน้าที่ = Knowledge management system for administrative litigation on tortious liability of officer / เชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ
2554ระบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการคดีค้างคดีอาญา = Knowledge management system for management of criminal pending cases / จารุณี โง้ววัฒนาจารุณี โง้ววัฒนา
2554ระบบการจัดการความรู้เพื่องานการเงิน ของสำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for financial division of the Office of the Attorney General / วัลลภา พิริยะสุรวงศ์วัลลภา พิริยะสุรวงศ์
2554ระบบการจัดการความรู้เพื่องานวินัยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for administrative discipline officers of the Attorney General Office / ปรีดา โตวรวิรัตน์ปรีดา โตวรวิรัตน์
2554ระบบการจัดการความรู้สำหรับงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for administrative cases Office of the Attorney General / นิธินันท์ สุขวงศ์นิธินันท์ สุขวงศ์
2554ระบบการจัดการความรู้สำหรับกระบวนงานให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย = Knowledge management system in law draft comment process / ยุคล เหล่าพูลสุขยุคล เหล่าพูลสุข