Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 24 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551ระบบจัดการความรู้สำหรับโครงการศูนย์พัฒนาเด็กคริสตจักรเวียงทอง = Knowledge management system for child development WiengThong Baptist Church / สุรศักดิ์ สันติสถิตพงศ์สุรศักดิ์ สันติสถิตพงศ์
2554ระบบการจัดการความรู้ด้านการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิfของเจ้าหน้าที่ = Knowledge management system for administrative litigation on tortious liability of officer / เชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ
2554ระบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการคดีค้างคดีอาญา = Knowledge management system for management of criminal pending cases / จารุณี โง้ววัฒนาจารุณี โง้ววัฒนา
2554ระบบการจัดการความรู้เพื่องานวินัยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for administrative discipline officers of the Attorney General Office / ปรีดา โตวรวิรัตน์ปรีดา โตวรวิรัตน์
2554ระบบการจัดการความรู้สำหรับกระบวนงานให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย = Knowledge management system in law draft comment process / ยุคล เหล่าพูลสุขยุคล เหล่าพูลสุข
2554ระบบการจัดการความรู้เพื่องานร้องขอความเป็นธรรม = Knowledge management system for the officer of complaint investigation / ชาญชัย โชติเวทธำรงชาญชัย โชติเวทธำรง
2554ระบบการจัดการความรู้สำหรับงานตรวจสอบภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for internal auditing of the office of the attorney general / วิชิต แก่นกำจรวิชิต แก่นกำจร
2554ระบบการจัดการความรู้ในการดำ เนินคดีตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 และอื่น ๆ = Knowledge management system for the legal prosecution pursuant to the act on measure for Suppression of Offences Relating to Narcotic, B.E. 2534 (1991) and the others narcotics acts / ธีรเดช อินใหญ่ธีรเดช อินใหญ่
2554ระบบการจัดการความรู้ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อลดข้อบกพร่องในการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ = Knowledge management system to examine on Legal proceeding of prosecutor to reduce defect / ชัยวัฒน์ ตันติ์เปล่งชัยวัฒน์ ตันติ์เปล่ง
2554ระบบการจัดการความรู้สำหรับงานนิติกรคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for narcotics litigation lawyer of the office of Attorney General / ทิพวรรณ กาญจนปราณีทิพวรรณ กาญจนปราณี