Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.007 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2535การจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ศักดา กันหาเวียงศักดา กันหาเวียง
2540ทัศนคติของประชาชนต่อโครงสร้างอำนาจการบริหารส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนครเชียงใหม่ / รุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์รุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
2535ปัญหารูปแบบการปกครองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนครเชียงใหม่ = Problems in the form of local government : a case study of Chiang Mai Municipality / อรรถชา กัมปนาทแสนยากรอรรถชา กัมปนาทแสนยากร
2536ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก้าวขึ้นสู่บุคคลชั้นนำทางการเมืองท้องถิ่นของเชียงใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ (พ.ศ 2533-2538) / สราวุธ วรพงษ์สราวุธ วรพงษ์
2536ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการประจำกับข้าราชการการเมืองระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ / พงศ์ สุภาวสิทธิ์พงศ์ สุภาวสิทธิ์