Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.015 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การประเมินผลโครงการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณมูลฝอยของเทศบาลนครเชียงใหม่ = An Evaluation of the garbage classification project of Chiang Mai Municipality / สมัชชา สายวงค์สมัชชา สายวงค์
2538ปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ชาลี อ่องฬะชาลี อ่องฬะ
2545การศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์ในการส่งเสริมให้มีการแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนนำทิ้งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / วรรณภา ฐิติธนานนท์วรรณภา ฐิติธนานนท์
2546การประเมินค่าทางเศรษฐกิจของการเก็บขยะขายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / นภาพร ทิมอรุณนภาพร ทิมอรุณ
2544ผลกระทบของความขัดแย้งทางการเมืองเรื่องขยะในเทศบาลนครเชียงใหม่ / ธรรมศักดิ์ สุเมตติกุลธรรมศักดิ์ สุเมตติกุล
2547การมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะ : ศึกษากรณีตำบลท่าศาลา แขวงกาวิละ เทศบาลนครเชียงใหม่ / ปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์ปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์