Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.015 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2542ความรู้และความเข้าใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 / สิริกัลยา เอมหฤทัยสิริกัลยา เอมหฤทัย
2548ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ = Managerial effectiveness of the direct mayoral election : a case study of Chiang Mai Municipality / สุพัตรา เหลืองอภิชนสุพัตรา เหลืองอภิชน
2546ความรู้และความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ / สุนทร ยามศิริสุนทร ยามศิริ
2548การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแขวงเม็งราย เทศบาลนครเชียงใหม่ = Political participation of eligible voters in Mengrai Sub-district, Chiang Mai Municipality / ปิยะรัตน์ ตันตรานนท์ปิยะรัตน์ ตันตรานนท์
2544ความรู้และความเข้าใจของประชาชนในแขวงเม็งรายเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 / เสน่ห์ สุรินทร์เสน่ห์ สุรินทร์
2546ความรู้และความเข้าใจและผลกระทบในระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ที่มีต่อพฤติกรรมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในแขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่ / พิทักษ์ ตันติศักดิ์พิทักษ์ ตันติศักดิ์
2535การรณรงค์ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2535 : ศึกษาเฉพาะกรณีของเทศบาลนครเชียงใหม่ = Campaigns against vote-buying in the election on March 22, 1992 : a case study of Chiang Mai Municipality / นิศารัตน์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยานิศารัตน์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
2537ความสัมพันธ์เชิงทัศนคติระหว่างประชาชนกับนักการเมืองในการเลือกตั้ง : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ / มนัส ศิริมหาราชมนัส ศิริมหาราช