Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.007 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มการเมืองท้องถิ่นกับชุมชนย่อยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = The Relations between the local political group and the sub-communities in Chiang Mai Municipality / แม้นมาศ โอสถแม้นมาศ โอสถ
2540ทัศนคติของประชาชนต่อโครงสร้างอำนาจการบริหารส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนครเชียงใหม่ / รุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์รุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
2535ปัญหารูปแบบการปกครองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนครเชียงใหม่ = Problems in the form of local government : a case study of Chiang Mai Municipality / อรรถชา กัมปนาทแสนยากรอรรถชา กัมปนาทแสนยากร
2548ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทผู้นำการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ = Expectation of people towards the role of local political leaders: a case study of Chiang Mai Municipality / มัชฌิมา ชนะหทัยมัชฌิมา ชนะหทัย
2538ลักษณะและพัฒนาการของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่าง พ.ศ.2517-2537 / สุรเชษฐ์ เนียมทังสุรเชษฐ์ เนียมทัง