Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 24 (Search time: 0.033 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2557ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพหาบเร่-แผงลอยอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่รสริน โอสถานันต์กุล; กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; อติภาว์ ณ กุล
Aug-2557ประสิทธิภาพ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์; อุบลรัตน์ หยาใส่
Sep-2558ผลกระทบของการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ต่อการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ณรงค์ สินสวัสดิ์; ชัยวัฒน์ เชื้อสกุล
2550ความคาดหวังต่อองค์กรของพนักงานในร้านอาหาร เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Expectation on organization of personnel working in a restaurant in Chiang Mai Municipal Area / ศิริรัตน์ รัชตประทานศิริรัตน์ รัชตประทาน
2550การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ = Personnel administration in educational institutions attached to chiang Mai municipality / จันจิรา อินต๊ะเสาร์จันจิรา อินต๊ะเสาร์
2551ปัจจัยในการเข้าดำรงตำแหน่งประธานชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีแขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่ = Factors leading to community leader position : a case study of Srivichai Sub-District, Chiang Mai Munivipality / วัชระ ธัมทะมาลาวัชระ ธัมทะมาลา
2550ปัญหาในการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลนครเชียงใหม่ให้เป็นปัจจุบัน = Problem in updating the tax map and property record registration of Chiang Mai Municipality / พรหม สิริลักษณ์มงคลพรหม สิริลักษณ์มงคล
2550การวิเคราะห์ระบบแผนที่ภาษีเพื่อการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลนครเชียงใหม่ = Analysis of taxmap system for a revenue collection of Chiang Mai Municipality / กานต์ ชัยเลิศกานต์ ชัยเลิศ
2554การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อแผนงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ = People participartion in Chiang Mai minicipality planning / ราชิน ตันตรานนท์ราชิน ตันตรานนท์
2552การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการขยะในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ = Participation of people in waste manaement in Chiang Mai Municipalit Area / ปวันพัสชร์ บุญยะชัยชนะปวันพัสชร์ บุญยะชัยชนะ